درباره لاردی

( لاردی) یک کلمه مرکب ترکی آذری می باشد که از ترکیب ( لار + دی ) تشکیل شده است ” لار” اسم روستائی در استان زنجان است که به داشتن باغات فندق معروف می باشد. ” دی ” در اصل ” دیر ” بوده که در گویش محاوره ای آذری ” راء ” حذف شده است. 

در ( استانهای آذربایجان ، زنجان ، اردبیل و..) در اکثر موارد “راء” تلفظ نمی شود، تنها به پسوند “دی” اکتفا می شود و به معنای” است ” می باشد.

بنا بر توضیحات فوق ” لاردی ” یعنی ” این لار است” .

What is Lardy?!                                                                                                                                                     

(Lardy) is a compound Azeri _Turkish word that is composed of (Lar + Dy). “Lar” is the name of a village in Zanjan            province that is known for having hazelnut orchards. “Dy” is a suffix that means “is”.It was originaly “Dyr” which in daily      Azeri conversations the sound “r” is mostly omitted and not pronounced.                                                                    According to the mentioned description, the word “lardy” means “It is Lar”.                                                                     

روستای لار